BOSSMATKA420 | BOSS MATKA 420 | TARA MATKA | FIX FIX WAPKA MATKA | FIX MATKA | FIX FIX MATKA | SATTAMATKA143 | BOSSMATKA 420 | MATKA BOSS | BOSS MATKA | MATKABOSS | SATTABOSS | MATKA FIX GAME | MATKA BOSS | MATKABOSS | TARA MATKA | FIX FIX WAPKA MATKA | FIX MATKA | FIX FIX MATKA | SATTAMATKA143 | BOSSMATKA 420 | MATKA BOSS | BOSS MATKA | MATKABOSS | SATTABOSS | MATKA FIX GAME |MATKA BOSS | INDIAN MATKA | MATKA GAME | FIX MATKA RESULT | SURE MATKA | TARA MATKA | SATTA MATKA | SATTA MATKA 143 | MATKA JODI FIX | MATKA BOSS | MATKABOSS | TARA MATKA | FIX FIX WAPKA MATKA | FIX MATKA | FIX FIX MATKA | SATTAMATKA143 | BOSSMATKA 420 | MATKA BOSS | BOSS MATKA | MATKABOSS | SATTABOSS | MATKA FIX GAME | MATKA BOSS | MATKA BOSS| TARA MATKA | FIX FIX WAPKA MATKA | FIX MATKA | FIX FIX MATKA | SATTAMATKA143 | BOSSMATKA 420 | MATKA BOSS | BOSS MATKA | MATKABOSS | SATTABOSS | MATKA FIX GAME | SATTAMATKA RESULT | FASTEST MATKA RESULT | KALYAN MATKA | TARA MATKA | MATKA INDIA | SURE MATKA | MATKA WAPKA FIX MATKA | FIX FIX WAPKA MATKA
Name:

Text:

Color


17.Nov.2018 04:02:10:PM
khan786


Originally posted by khan786
KALYAN
OPEN
FIX


6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111


SUP_0~5


150=150=140=460
240=790=230=280


12=62=02=52
17=67=07=57


Good******luck


OPEN 127-00000 PASSSS
OPEN 127-00000 PASSSS
OPEN 127-00000 PASSSS
OPEN 127-00000 PAASSS

JODI RUN===02===07===


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

17.Nov.2018 03:23:30:PM
khan786


KALYAN
OPEN
FIX


6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111
6666 1111


SUP_0~5


150=150=140=460
240=790=230=280


12=62=02=52
17=67=07=57


Good******luck


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

17.Nov.2018 10:55:51:AM
Dhamaka King


Originally posted by Dhamaka King
+++++ King +++++
+++++ King +++++

Kalyan

Opan Ya Close

222222 •••• 555555
777777 •••• 000000

Fix Jodi

25 •••• 20
75 •••• 70
52 •••• 57
02 •••• 07

PlaybBindhasss...

+++++ King +++++
+++++ King +++++


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

17.Nov.2018 10:55:43:AM
Dhamaka King


+++++ King +++++
+++++ King +++++

Kalyan

Opan Ya Close

222222 •••• 555555
777777 •••• 000000

Fix Jodi

25 •••• 20
75 •••• 70
52 •••• 57
02 •••• 07

PlaybBindhasss...

+++++ King +++++
+++++ King +++++


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

16.Nov.2018 09:05:23:PM
khan786


MUMBAI
OPEN
FIX


9999 0000
9999 0000
9999 0000
9999 0000
9999 0000
9999 0000
9999 0000
9999 0000
9999 0000


SUP_4~5


140=680=460=270
690=130=190=126


04=54=40=90
09=59=45=95


Good******luck


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

16.Nov.2018 03:32:19:PM
khan786


KALYAN
OPEN
FIX


8888 2222
8888 2222
8888 2222
8888 2222
8888 2222
8888 2222
8888 2222
8888 2222
8888 2222


SUP_0~4


370=378=679=347
479=279=237=789


02=83=20=40
07=88=23=43


Good******luck


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

16.Nov.2018 01:10:59:PM
Dhamaka King


Originally posted by Dhamaka King
%%%%%% King %%%%%%

Kalyan

Fix Opan

11111 ••• 44444
66666 ••• 99999

Fix Jodi

14 •••• 10
64 •••• 60
44 •••• 40
94 •••• 90

Play Bindhassss.....

%%%%%% King %%%%%%%


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

16.Nov.2018 01:03:25:PM
Dhamaka King


[quote=Dhamaka King][color=#cc6666][quote=Dhamaka King]%%%%%% King %%%%%%

Kalyan

Opan Ya Close

11111 ••• 44444
66666 ••• 99999

Fix Jodi

14 •••• 10
64 •••• 60
44 •••• 40
94 •••• 90

Play Bindhassss.....

%%%%%% King %%%%%%%[/quote][/color][/quote]

( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

16.Nov.2018 01:03:01:PM
Dhamaka King


Originally posted by Dhamaka King
%%%%%% King %%%%%%

Kalyan

Opan Ya Close

11111 ••• 44444
66666 ••• 99999

Fix Jodi

14 •••• 10
64 •••• 60
44 •••• 40
94 •••• 90

Play Bindhassss.....

%%%%%% King %%%%%%%


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

16.Nov.2018 01:02:52:PM
Dhamaka King


%%%%%% King %%%%%%

Kalyan

Opan Ya Close

11111 ••• 44444
66666 ••• 99999

Fix Jodi

14 •••• 10
64 •••• 60
44 •••• 40
94 •••• 90

Play Bindhassss.....

%%%%%% King %%%%%%%

( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

15.Nov.2018 09:54:22:PM
Dhamaka King


Originally posted by Dhamaka King
Mumbai

Fix Close

2222222 °°°° 33333333
7777777 °°°° 88888888

Play Bindhassss...


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

15.Nov.2018 09:54:13:PM
Dhamaka King


Mumbai

Fix Close

2222222 °°°° 33333333
7777777 °°°° 88888888

Play Bindhassss...


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

15.Nov.2018 09:44:55:PM
khan786


Originally posted by khan786
MUMBAI
OPEN
FIX


3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888


SUP_0~5


190=120=170=140
460=670=260=590


30=80=03=53
35=85=08=58


Good******luck


OPEN 280-00000 PASSSS
OPEN 280-00000 PASSSS
OPEN 280-00000 PASSSS
OPEN 280-00000 PASSSS

JODI RUN===03===08===


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

15.Nov.2018 09:12:44:PM
khan786


MUMBAI
OPEN
FIX


3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888
3333 8888


SUP_0~5


190=120=170=140
460=670=260=590


30=80=03=53
35=85=08=58


Good******luck


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

15.Nov.2018 07:37:56:PM
Dhamaka King


Originally posted by Dhamaka King
====== King ======

Mumbai

Fix Opan

2222 ••• 3333
7777 ••• 8888

Fix Jodi

25 °° 20
35 °° 30
75 °° 70
85 °° 80

Play Bindhasss....

====== King ======


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

15.Nov.2018 07:37:48:PM
Dhamaka King


====== King ======

Mumbai

Fix Opan

2222 ••• 3333
7777 ••• 8888

Fix Jodi

25 °° 20
35 °° 30
75 °° 70
85 °° 80

Play Bindhasss....

====== King ======


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

15.Nov.2018 04:40:57:PM
Dhamaka King


Originally posted by Dhamaka King
[quote=Dhamaka King]&&&&& King &&&&&

KALYAN

100% Fix Opan


44444 ~~ 66666
44444 ~~ 66666
55555 ~~ 77777
55555 ~~ 77777


Fix Jodi

46 == 47
56 == 57
64 == 65
74 == 75

Play Bindhassss....

Opan Fil Huha To Close Me

8888__9999__0000__1111

Play Karna

&&&&& King &&&&&
[/quote]

Fix Opan

77777 Passs

74---75 Jodi Raning

( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

15.Nov.2018 04:05:47:PM
khan786


Originally posted by khan786
KALYAN
OPEN
FIX


7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222


SUP_3~8


129=269=670=260
246=179=120=170


32=82=22=77
37=87=27=72


Good******luck


OPEN 77777777 PASSSSS
OPEN 77777777 PASSSSS

PANA FIX~ 179 ~ PASSSS
PANA FIX~ 179 ~ PASSSS

= JODI RUN===72===77==


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

15.Nov.2018 03:42:35:PM
khan786


KALYAN
OPEN
FIX


7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222
7777 2222


SUP_3~8


129=269=670=260
246=179=120=170


32=82=22=77
37=87=27=72


Good******luck


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top

15.Nov.2018 01:33:20:PM
Dhamaka King


Originally posted by Dhamaka King
&&&&& King &&&&&

KALYAN

100% Fix Opan


44444 ~~ 66666
44444 ~~ 66666
55555 ~~ 77777
55555 ~~ 77777


Fix Jodi

46 == 47
56 == 57
64 == 65
74 == 75

Play Bindhassss....

Opan Fil Huha To Close Me

8888__9999__0000__1111

Play Karna

&&&&& King &&&&&


( MatkaGuessing.Org)
On-Line
HOME QUOTE

sattamatka143

Go Top


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..52


Matka King SURAJ BHAI

MATKA KING SURAJ SIR
Admin Sir
+91xxxxxxxc

MatkaGuessing.Org
Free Global Counter